Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Обществени поръчки (архив от 2012 г. до 2015 г.) – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
696270 06.11.2015 г. Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 696270

Обявление
Решение
Образци за документи
Документация към електро
ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
Протокол 1
Протокол 2
Решение
Решение за класиране
Договор

 

07.12.2015 г. 15:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
692519 15.10.2015 г. Извършване на частични довършителни работи в централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД
Строително – монтажните работи (СМР) са описани детайлно в Количествените сметки (КС) по позиции, приложени към документацията за участие, с количествата и вида на работата. Строителните и монтажни работи (СМР), които са в обхвата на настоящата поръчка са от частта »Довършителни работи». Те се отнасят както към вътрешните довършителни работи – части архитектурна, електроинсталации, вентилации, ВиК и медицински газове, така и към външните довършителни работи – рампа пред приемно отделение, вертикална планировка и пътна мрежа, външни връзки и портал на болницата.

Към обществена поръчка № 692519

Покана
Решение
Документация
Критерии за оценка
Техническа спецификация
Количествена сметка
Проектни файлове
Преработки на проекти
Отговори на въпроси
Асансьори
Към електро част II
Допълнителни разяснения
Уведомление за запитване
Отговор: Винилова настилка
Отговори на въпроси
Козирка
План:Покрив
ВАЖНО! Отговор на въпрос
Отговори на въпроси
Отговори на въпроси:Ел.табла
Отговори на въпроси:Ел табла
Решение за продължение
КРАЕН СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 09.12.2015г. – 14:30
ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10.12.2015г. – 11:00
Протокол 1
Писмо
Съобщение за отваряне на цени
Протокол 2
Протокол 3A
Протокол 3Б
Решение за класиране
Договор
Информация за сключен договор
ДАТА 19.01.2018г.
Обявление за приключване на обществена поръчка

30.11.2015 г. 15:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9046033 17.09.2015 г. “Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ“Проф.Иван Киров“ ЕАД “

Към обществена поръчка № 9046033

Покана
Проект на договора
Спецификация клинична лаборатория
Спецификация микробиологична лаборатория
Оферта – Техническо предложение
Протокол – Класиране
Договори

01.10.2015 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
25.06.2015 г. “За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка“

Към обществена поръчка №

Доклад
Решение за класиране
Образци
Покана
Решение

 

02.07.2015 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9043023 22.06.2015 г. “Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти – прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ“Проф.Иван Киров“ ЕАД “

Към обществена поръчка № 9043023

Покана
Образци
Документация
Ценова оферта
Техническа оферта
Протокол
Договори

03.07.2015 г. 14:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
12.06.2015 г. “Избор на изпълнител за осъществяване за доставка на диетични храни за кърмачета и ентерални храни за нуждите на СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка №

Покана
Решение
Решение за прекратяване

16.06.2015 г. 15:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2015-0001 22.04.2015 г. “ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ НА СБАЛИПБ “ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

Към обществена поръчка № 01162-2015-0001

Обявление
Документация
Таблица към документацията
Протокол
Обявление
Протоколи и решение
Договор

26.05.2015 г. 15:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9040428 02.04.2015 г. Избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 9040428

Покана
Документация
Образци
Отговори на въпроси
Протокол

 

21.04.2015 г. 14:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9038758 10.02.2015 г. Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 9038758

Покана
Документация
Протокол
Договор

23.02.2015 г. 14:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9038270 23.01.2015 г. Изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, изкърпване, опаковане и транспорт до краен получател на болнично постелъчно бельо и работно облекло за медицински персонал за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 9038270

Покана
Протокол
Договор

 

06.02.2015 г. 14:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2014-0006 11.12.2014 г. ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВАНИ ПРОДУКТИ, ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”СБАЛИПБ ПРОФ. ИВАН КИРОВ” ЕАД с ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ.

Към обществена поръчка № 01162-2014-0006

Решение
Обявление
Документация
Техническа оферта
Ценова оферта
Протокол 1
Съобщение
Покана
Протокол 2
Решение
Таблица за класиране / Позиция 1
Таблица за класиране / Позиция 2
Решение
Договори

23.01.2015 г. 15:00

 

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2014-0005 20.11.2014 Извършване на частични довършителни работи в централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД
Строително – монтажните работи (СМР) са описани детайлно в Количествените сметки (КС) по позиции, приложени към документацията за участие, с количествата и вида на работата. Строителните и монтажни работи (СМР), които са в обхвата на настоящата поръчка са от частта »Довършителни работи». Те се отнасят основно към сухото строителство – направа на преградни стени и предстенни обшивки от гипсокартон и направа на антибактериални окачени тавани.

Към обществена поръчка № 01162-2014-0005

Решение
Обявление
Документация
Критерии за оценка
Техническа спецификация
Kоличествено-стойностна сметка
Проектни файлове
Решение / 01.12.2014 г.
Документация / 01.12.2014 г.
Съобщение
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение / 19.02.2015 г.
Договор

05.01.2015 г. 15:00

поръчката е  с изтекла давност

9031388 27.06.2014 г. Периодични доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и миробиологична лаборатория на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД по предварителна заявка Поръчката е
с изтекла давност.
9029799 28.05.2014 г. Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти – прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД Поръчката е
с изтекла давност.
01162-2014-0001 15.01.2014 г. „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“ с три обособени позиции, финансирана от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ, BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ Поръчката е
с изтекла давност.
9029428 19.05.2014 г. Денонощна невъоръжена охрана на обект: Специализирана болница активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД и извършване на охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на административната сграда на лечебното заведение Поръчката е
с изтекла давност.
01162-2014-0004 26.03.2014 г. Обслужване на разходите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД за безплатна храна по Наредба №11/21.12.2005 Поръчката е
с изтекла давност.
01162-2014-0002 11.02.2014 г. Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД Поръчката е
с изтекла давност.
P-00033 12.03.2014 г. Доставка на лекарствени продукти, диетични храни за кърмачета и ентерални храни за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД Поръчката е
с изтекла давност.
9025481 05.02.2014 г. Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране, облъчване с микро или радиовълни или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД” Поръчката е
с изтекла давност.
9023976 16.12.2013 г. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна инсталация в павилионни корпуси-Среден и Южен на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” по проект „По- сигурни и защитени на работа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ Поръчката е
с изтекла давност.

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
0000000 13.11.2013 г. Доставка на лекарствени продукти, диетични храни за кърмачета и ентерални храни за нуждите на „СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД“

Към обществена поръчка № 0000000

Решение
Обявление
Документация
Техническа спецификация
Ценова оферта

00.00.2013 г.

00:00 ч.

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9018933 19.08.2013 г. Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на „СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД“

Към обществена поръчка № 9018933

Публична покана
Покана
Спецификация 2013-2014 г. Микробиологична лаборатория
Спецификация 2013-2014 г. Клинична лаборатория

30.08.2013 г.
15:00 ч.

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
535343 05.04.2013 г. Доставка на лекарствени продукти,
диетични храни за специални
медицински цели, за които проведената
открита процедура е прекратена.

Към обществена поръчка № 535343

Решение
Покана
Оферта

15.04.2013 г.
14:30 ч.
9014053 05.04.2013 г. Доставка на медицински изделия,
превързочни материали и памперси,
лекарствени продукти (прахообразни и течни).

Към обществена поръчка № 9014053

Публична покана
Покана
Спецификация
Поради допусната техническа грешка позиция 36,2 в спецификацията и ценовата оферта да се чете 40 000 чифта или 800 кутии по 100 броя ръкавици.

15.04.2013 г.
14:30 ч.
528581 08.03.2013 г. Обслужване на разходите на
СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД
за безплатна храна по Наредба
№11/21.12.2005 г.

Към обществена поръчка № 528581

Решение
Обществена поръчка
Документация по наредба №11

12.04.2013 г.
14:30 ч.
9011434 22.01.2013 г. Приемане, транспортиране и
обезвреждане на опасни болнични отпадъци.

Към обществена поръчка № 9011434

Покана
Оферта
Спецификация
Ценова оферта
Декларация 42
Списък договори
Договор

01.02.2013 г.
14:30 ч.
517712 09.01.2013 г. Приготвяне и доставка на болнична
храна по диети за нуждите на пациентите на СБАЛИПБ
„Проф. Иван Киров“ ЕАД.

Към обществена поръчка № 517712

Решение
Обявление
Документация

18.02.2013 г.
14:30 ч.
506784 31.10.2012 г. Реконструкция и основен ремонт
на централната сграда в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД.

Към обществена поръчка № 506784

Решение
Обществена поръчка
Документация
Етапи 1 и 2
Чертежи
До всички участници закупили документация за участие, относно постъпило искане за разяснение по документацията.
1. Разяснение на запитване
2. Разяснение на запитване
3. Разяснение на запитване
4. Разяснение на запитване
5. Разяснение на запитване

11.12.2012 г.
14:30 ч.
504201 15.10.2012 г. Доставка на лекарствени продукти
и диетични храни за специални
медицински цели по видове
и количества , които са описани
в Приложение Б към обявлението
и в спецификацията към
документацията за участие , чрез
периодични заявки за нуждите
на лечебното заведение.

Към обществена поръчка № 504201

Отваряне на ценова оферта
Решение
Обществена поръчка
Документация
Ценова оферта за доставка
Техническа оферта за доставка
До всички участници закупили документация за участие, относно постъпило искане за разяснение по документацията.
Разяснение на запитване

06.12.2012 г.
15:00 ч.

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9003400 29.06.2012 г. Доставка на медицински
изделия, консумативи и реактиви.
Поръчката е
с изтекла давност.
9002271 29.05.2012 г. Осигуряване на денонощна
невъоръжена охрана.
Поръчката е
с изтекла давност.
9000747 05.04.2012 г. Доставка на медицински
изделия и лекарствени продукти.
Поръчката е
с изтекла давност.

 

00000
20.01.2012

Доставка на медицински изделия, санитарно – хигиенни материали – превързочни материали и памперси, лекарствени продукти – прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД за 2012-2013 г.

Документация

20.02.2012

 

 

Последни публикации