На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, решение на СД от 30.09.2020 г. и Заповед № ДР-01041/16.10.2020 г. на Изпълнителния директор, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар – специализант в лечебното заведение:

  • 1 място за лекар-специализант по „Инфекциозни болести”
  • 1 място за лекар-специализант по „Инфекциозни болести”, финансирано от държавата.

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД следва да представят в личен състав на болницата:

  • Заявление свободен текст;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
  • Автобиография – европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от ТУК;
  • Удостоверение за членство на специализанта в БЛС;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Медицинско свидетелство за работа;
  • Документ удостоверяващ трудовия стаж;
  • Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 1 месец от публикуването на обявата (до 26 ноември 2020 г. вкл.), всеки работен ден от 08.30 ч. до 15.00 ч. в Личен състав (Административна сграда III-ти етаж) на лечебното заведение.

След приключването на приема на документите кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са подали документите в срок, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна Заповед на Изпълнителния директор на болницата.

Предоставената от кандидатите информация ще бъде предадена в Архива на болницата за срок от 6 (шест) месеца, след което ще бъде унищожена в съответствие с политиката на лечебното заведение за защита на личните данни.

Лице за контакти: д-р Г. Горанова, тел. 02/90 23 704