Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Проекти – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София
„По-сигурни и защитени на работа“

„По-сигурни и защитени на работа“

2013 г.

На 27 юни 2013 г. Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив. Киров” (СБАЛИПБ) ЕАД-София, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ No ESF 2303-01-01014 по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” – фаза 2 за изпълнение на проект „ПО-СИГУРНИ И ЗАЩИТЕНИ НА РАБОТА”.

Проектът ще се осъществява в рамките на 7 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектните дейности предвиждат:

  • Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в СБАЛИПБ ЕАД София
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Закупуване на противопожарна инсталация и на колективни предпазни средства

СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ София ЕАД е най-голямото звено в България за лечение на пациенти с паразитни и чревни заболявания, вирусни хепатити, болести на централната нервна систма, ХИВ/СПИН. Специализираната болница по инфекциозни болести включва 5 специализирани отделения в три клиники, диагностично консултативен блок, три лаборатории и аптека. Болницата е и най-големият център за диагноза, проследяване и лечение на болни с ХИВ-инфекция в страната. Диагностицират се и се лекуват редица редки заболявания като тетатнус, туларемия, ботулизъм, хеморагична треска.

Заетите лица, работещи в заведения за лечение на инфекциозни болести, са изложени на най-високия риск за здравето си от всички заети лица в Сектор „Хуманно здравеопазване“, според Национално изледване на условията на труд в България от м. януари 2011г., разработено по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с конкретен бенефициент – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Това както и много други национални и международни научни проучвания, стaтистически изследвания и академични разработки, както и актуалните изискавания на европейската уредба, дават основание на екипа на Инфекциозн болница да се включи в настоящата програма с дългосрочни цели за повишаване здравословните и безопасни условия на труд в лечебното заведение, в качеството му на работодател.

„Обучения на заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София“

„Обучения на заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София“

2018 г.

На 23.02.2018 г. Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „Проф. Ив. Киров” ЕАД София подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.021-0228 „Обучения на заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, Компонент I, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта е насочена към подобряване производителността на труда и създаване на устойчива заетост за 167 заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София чрез обучения, допринасящи за повишаване способността на служителите да посрещнат динамичните промени в сектора на здравеопазването и актуалните потребности на лечебното заведение.

В рамките на проекта 167 заети лица ще преминат професионални обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“; за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия «Болногледач», специалност „Здравни грижи“, както и обучения по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца – от 01.03.2018 г. до 30.06.2019 г.

Проектът е на стойност 149 490 лв., от които 127 066.50 лв. са средства от ЕС и 22 423.50 лв. са национално съфинансиране.

Линк към Единния информационен портал: www.eufunds.bg