СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” ЕАД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 236/27.04.2016 г., на основание чл. 46, ал. 2 и чл. 50, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и заявление вх. № 40-44-40/02.12.2015 г. от проф. д-р Татяна Петрова Червенякова – изпълнителен директор, за следните дейности:

  1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
  2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други ЛЗ;
  3. Диспансеризация;
  4. Рехабилитация;
  5. Kлинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
  6. Учебна и научна дейност по следните медицински специалности:
    1. Инфекциозни болести
    2. Медицинска паразитология
    3. Педиатрия
    4. Микробиология
    5. Клинична лаборатория
    6. Образна диагностика
    7. Анестезиология и интензивно лечение

Лечебното заведение извършва дейността си:

  • в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правила за добра медицинска практика и осигуряване защита на правата на пациента;
  • при осигуреност с медински специалисти на основен трудов договор;
  • при наличие на определените в медицинските стандарти технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на лечебното заведение;
  • с осигуряване на непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности, съгласно разрешението за дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния;

Лечебното заведение осъществява дейността си чрез:

  • квалифизирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение при стационарно лечение на пациенти, болни от инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
  • диагностициране и лечение на нови и новопоявяващи се инфекциозни болести, както и на такива, които могат да бъдат използвани за биотероризъм;
  • интензивно лечение и наблюдение при тежките клинични форми на инфекциозни заболявания с увреждания на важни функции на организма, плашващи живота им;
  • продължително лечение или рехабилитация на пациенти с придобита имунна недостатъчност, изискващи грижии поддържане на задоволително телесно и психическо състояние;
  • консултативна дейност на болни с инфекциозни и паразитни болести от София и страната;
  • осъществяване на болнична дейност на заболели от инфекциозни, паразитни и тропически болести придобити извън страната и заразоносители на причинители на ООИ, подлежащи на задължителна болнична изолация, съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето;
  • обслужване на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и поддържане на регистър на болните с ХИВ инфекция;
  • диспансерно проследяване и амболаторно лечение на пациенти с ХИВ/СПИН;
  • обучение по инфекциозни, паразитни и тропически болести на студенти по медицина и стоматология, специализанти и докторанти, студенти и специализанти по професионално направление „Здравни грижи“ на МУ – София; индивидуално обучение на лекари в продължаващата медицинска квалификация по линия на СНМС и БЛС;
  • клинични изпитвания на лекарствени продукти, медицинска апаратура, свързани с диагностиката и лечението на инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
  • експертна дейност за болни с инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
  • търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и обслужване на пациентите.

Лечебното заведение не може:

  • да извършва лечебни дейности, които не влизат и не са във връзка с предмета на дейност;
  • да използва диагностични лечебни методи, средства и процедури, които не са утвърдени от медицинските стандарти или противоречат на правилата за добра медицинска практика.