Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
„Обучения на заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София“ – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

На 23.02.2018 г. Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) „Проф. Ив. Киров” ЕАД София подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.021-0228 „Обучения на заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, Компонент I, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта е насочена към подобряване производителността на труда и създаване на устойчива заетост за 167 заети лица в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД София чрез обучения, допринасящи за повишаване способността на служителите да посрещнат динамичните промени в сектора на здравеопазването и актуалните потребности на лечебното заведение.

В рамките на проекта 167 заети лица ще преминат професионални обучения за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“; за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия «Болногледач», специалност „Здравни грижи“, както и обучения по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца – от 01.03.2018 г. до 30.06.2019 г.

Проектът е на стойност 149 490 лв., от които 127 066.50 лв. са средства от ЕС и 22 423.50 лв. са национално съфинансиране.

Линк към Единния информационен портал: www.eufunds.bg

Категория:

Последни публикации