Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Финансиране на лечебното заведение – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Източниците за финансиране на болницата са:

 1. Националната здравноосигурителна каса
 2. Републиканският бюджет
 3. Доброволни здравноосигурителни дружества
 4. Местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Приходите на болницата се формират чрез постъпления от:

 1. Договори за оказана медицинска помощ с:

А) Районнa здравноосигурителнa касa за оказване на медицинска помощ на задължително осигурените в НЗОК пациенти /на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и в съответствие с Националния рамков договор между НЗОК, БЛС и БЗС/.

Б) Договор с МЗ за заплащане на субсидия от Републиканския бюджет на основание чл.106 от Закона за лечебните заведения и § 50 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

В) Доброволни здравноосигурителни дружества за оказване на медицинска помощ на осигурени от тях пациенти при спазване на реда и условията на взаимния Договор съставен на основание разпоредбите на чл.83 и чл.84 от Закона за Здравното осигуряване.

 1. Директни плащания
 • от осигурени в НЗОК пациенти /плащане на потребителски такси, медикаменти и консумативи, за които НЗОК не заплаща/;
 • от ЗОЛ постъпили по реда и условията на чл. 37 ал. 1 и 2 на Закона за здравното осигуряване;
 • от физически и юридически лица по цени, формирани от болницата;
 • от неосигурени пациенти или от осигурени такива, на които медицинската помощ е извън обхвата на чл.45 от Закона за здравното осигуряване и договореното в националния рамков договор, но в рамките на не повече от 10 на сто от легловия фонд, според изискванията на чл.95, ал.2 от Закона за лечебните заведения.
 1. Целеви субсидии от републиканският бюджет, когато това е предвидено в тях.
 2. Такси за едноцентрови и многоцентрови клинични изпитания, съгласно заповед на Изпълнителния директор в съответствие с нормативните документи.
 3. Отдаване под наем на помещения и площи, съгласно действуващото законодателство.
 4. Дарения, завещания, помощи и други източници.
 5. Финансиране от републиканския бюджет за капиталови разходи.