ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2016-0004 09.11.2016 г. „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, в две обособени позици“

Към обществена поръчка № 01162-2016-0004

Обявление за поръчка
Решение за откриване на процедура
Укразания за участниците
Образец 1: Техническа оферта
Образец 2: EEDOP лекарства
Образец 3: Декларация
Образец 4: Декларация за краен срок за оферти
Образец 5: Декларация за приемане клаузите по договора
Образец 6: Ценова оферта
Образец 7: Договор
Спецификация лекарства по приложение 2 на поз. лекарствени продукти
Спецификация лекарства извън приложение 2 по поз. лекарствени продукти
Съобщение за отваряне на цени
Публичен жребий
Решение 21.03.2017г
Протолол 1
Протолол 2
Протолол 3
Протолол 4
Доклад
Класиране: Първа обособена позиция
Класиране: Втора обособена позиция
Решение 06.04.2017г.
Обявление 10.04.2017г.
Договор: Б.Браун Медикал ЕООД
Договор: Медекс ООД
Договор: Фьоникс Фарма ЕООД
Договор: Софарма Трейдинг АД
Договор: Търговска Лига – Национален Аптечен Център

08.12.2016 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9056712 20.09.2016 г. „Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ“Проф.Иван Киров“ ЕАД “

Към обществена поръчка № 9056712

Обява
Информация
Образец
Образец: Договор
Образец: Ценова листа Клинична лаборатория
Образец: Ценова листа Микорбиологична лаборатория
Образец: Техническа оферта
Спецификация Клинична лаборатория
Спецификация Микробиологична лаборатория
До всички заинтересовани
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение
Заповед
Договор: АВЛ СОФИЯ ЕООД
Договор: ДИАСИСТЕМС ЕООД
Договор: ЕЛТА 90М ООД
Договор: ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Договор: ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД
Договор: ЛЕБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Договор: МАРВЕН ДИАГНОСТИКА ЕООД
Договор: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Договор: ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД
Образец: Договор

 

29.09.2016 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9054343 15.07.2016 г. „Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти – прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ“Проф.Иван Киров“ ЕАД “

Към обществена поръчка № 9054343

Обява
Документация
Информация
Ценова оферта
Техническа спецификация
Образец: Проект на договора
Образец: Декларация
Образец: Доставка
Образец: Предложение
Уведомително писмо
Публичен жребий
Решение
Протокол
Образец:Декларация 3а – 14.02.2017г.
Образец:Декларация 3б – 14.02.2017г.
Образец:Проект по договора – 14.02.2017г.
Юнимедика ЕООД – 14.02.2017г.
Оферта – 14.02.2017г.
Химтекс ООД – 14.02.2017г.
Хелмед България ЕООД – 14.02.2017г.
Медицинска Техника Инжинеринг ООД – 14.02.2017г.
Инстлинг България ООД – 14.02.2017г.
Протокол – 21.02.2017г.
Договор: Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
Договор: ДИАМЕД ООД
Договор: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Договор: ХИМТЕКС ООД
Договор: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
Договор: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Договор: ЮНИМЕДИКА ООД

22.07.2016 г. 16:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
27.06.2016 г. За избор на изпълнител на комплексно банково обслужване на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка №

Договор
Покана за оферти
Оферта
Документ МЗ
Отговори на въпрости
Отговори на въпрости 2
Протокол

 

14.07.2016 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
723239 29.03.2016 г. Обслужване на разходите за безплатна храна на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 723239

Обявление
Решение
Документи за участие
Документация
Съобщение
Протокол
Решение 1
Информация за сключени договори
СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД

03.05.2016 г. 15:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9051744 28.03.2016 г. Периодичнa доставка на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 9051744

Покана
Заповед
Документи за участие
Протокол
Договор: ЕКОМЕД 90 ЕООД
Договор: РСР ЕООД

 

07.04.2016 г. 15:30

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
720974 21.03.2016 г. Приготвяне и доставка на болнична храна по диети, за нуждите на пациентите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 720974

Обявление
Решение
Документация
Образци
Приложение към Ценови предложения
Промяна на срок за получаване на оферти
Протокол 1
Съобщение
Протокол 2
Протокол 3
Решение 06.06.2016г.
Договор: ЛФС ЕООД

28.04.2016 г. 15:00

 

ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2016-0001 18.01.2016 г. Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Към обществена поръчка № 01162-2016-0001

Обявление
Решение
Документация
Ценова оферта с гаранции
Образци на документи
Техническа оферта
Съобщение
Потвърждение цени
Покана до всички участници
Таблица – Ценова оферта
Решение за класиране
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Решение от 13.04.2016г.
Договор:Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
Договор:МЕДЕКС ООД
Договор:МЕДОФАРМА ЕООД
Договор:НОВИМЕД ООД
Договор:ФьОНИКС ФАРМА ЕООД
Договор:СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Договор:ТЪРГОВСКА ЛИГА АД

11.02.2016 г. 15:00

 

Последни публикации