Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Какво правим? – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” ЕАД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 236/27.04.2016 г., на основание чл. 46, ал. 2 и чл. 50, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и заявление вх. № 40-44-40/02.12.2015 г. от проф. д-р Татяна Петрова Червенякова – изпълнителен директор, за следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
 2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други ЛЗ;
 3. Диспансеризация;
 4. Рехабилитация;
 5. Kлинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
 6. Учебна и научна дейност по следните медицински специалности:
  1. Инфекциозни болести
  2. Медицинска паразитология
  3. Педиатрия
  4. Микробиология
  5. Клинична лаборатория
  6. Образна диагностика
  7. Анестезиология и интензивно лечение

Лечебното заведение извършва дейността си:

 • в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правила за добра медицинска практика и осигуряване защита на правата на пациента;
 • при осигуреност с медински специалисти на основен трудов договор;
 • при наличие на определените в медицинските стандарти технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на лечебното заведение;
 • с осигуряване на непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности, съгласно разрешението за дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния;

Лечебното заведение осъществява дейността си чрез:

 • квалифизирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение при стационарно лечение на пациенти, болни от инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
 • диагностициране и лечение на нови и новопоявяващи се инфекциозни болести, както и на такива, които могат да бъдат използвани за биотероризъм;
 • интензивно лечение и наблюдение при тежките клинични форми на инфекциозни заболявания с увреждания на важни функции на организма, плашващи живота им;
 • продължително лечение или рехабилитация на пациенти с придобита имунна недостатъчност, изискващи грижии поддържане на задоволително телесно и психическо състояние;
 • консултативна дейност на болни с инфекциозни и паразитни болести от София и страната;
 • осъществяване на болнична дейност на заболели от инфекциозни, паразитни и тропически болести придобити извън страната и заразоносители на причинители на ООИ, подлежащи на задължителна болнична изолация, съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето;
 • обслужване на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и поддържане на регистър на болните с ХИВ инфекция;
 • диспансерно проследяване и амболаторно лечение на пациенти с ХИВ/СПИН;
 • обучение по инфекциозни, паразитни и тропически болести на студенти по медицина и стоматология, специализанти и докторанти, студенти и специализанти по професионално направление „Здравни грижи“ на МУ – София; индивидуално обучение на лекари в продължаващата медицинска квалификация по линия на СНМС и БЛС;
 • клинични изпитвания на лекарствени продукти, медицинска апаратура, свързани с диагностиката и лечението на инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
 • експертна дейност за болни с инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
 • търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и обслужване на пациентите.

Лечебното заведение не може:

 • да извършва лечебни дейности, които не влизат и не са във връзка с предмета на дейност;
 • да използва диагностични лечебни методи, средства и процедури, които не са утвърдени от медицинските стандарти или противоречат на правилата за добра медицинска практика.