Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
„По-сигурни и защитени на работа“ – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

На 27 юни 2013 г. Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив. Киров” (СБАЛИПБ) ЕАД-София, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ No ESF 2303-01-01014 по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” – фаза 2 за изпълнение на проект „ПО-СИГУРНИ И ЗАЩИТЕНИ НА РАБОТА”.

Проектът ще се осъществява в рамките на 7 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектните дейности предвиждат:

  • Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в СБАЛИПБ ЕАД София
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Закупуване на противопожарна инсталация и на колективни предпазни средства

СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ София ЕАД е най-голямото звено в България за лечение на пациенти с паразитни и чревни заболявания, вирусни хепатити, болести на централната нервна систма, ХИВ/СПИН. Специализираната болница по инфекциозни болести включва 5 специализирани отделения в три клиники, диагностично консултативен блок, три лаборатории и аптека. Болницата е и най-големият център за диагноза, проследяване и лечение на болни с ХИВ-инфекция в страната. Диагностицират се и се лекуват редица редки заболявания като тетатнус, туларемия, ботулизъм, хеморагична треска.

Заетите лица, работещи в заведения за лечение на инфекциозни болести, са изложени на най-високия риск за здравето си от всички заети лица в Сектор „Хуманно здравеопазване“, според Национално изледване на условията на труд в България от м. януари 2011г., разработено по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с конкретен бенефициент – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Това както и много други национални и международни научни проучвания, стaтистически изследвания и академични разработки, както и актуалните изискавания на европейската уредба, дават основание на екипа на Инфекциозн болница да се включи в настоящата програма с дългосрочни цели за повишаване здравословните и безопасни условия на труд в лечебното заведение, в качеството му на работодател.

Категория:

Последни публикации