Клиника за лечение на вирусни хепатити, чревни инфекции и придобита имунна недостатъчност с 40 легла, с ІІІ-то ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт «Инфекциозни болести», от тях 2 легла за интензивно лечение.

Началник клиника – доц. Ивайло Еленков

В клиниката се осъществява дейност по паразитни и тропически болести, отговаряща на изискванията към структурите на лечебно заведение с ІІІ-то ниво на компетентност за осъществяване на дейността по специалността «Медицинска паразитология», в изпълнение на медицински стандарт «Медицинска паразитология» – Наредба № 41/26.08.2010 г., изм. ДВ бр. 106/23.12.2014 г.

В клиниката се осъществява дейност по интензивно лечение, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност
в изпълнение на медицински стандарт «Анестезия и интензивно лечение».