Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Изписване на пациенти – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

Хоспитализиран болен се изписва съгласно „Правила за изписване на пациент”, утвърдени от Изпълнителния директор.

При отказ от провеждане на започнатото лечение в ЛЗ пациентите  и лекуващия екип попълват „Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране” по образец.

В деня на изписването на пациент от клиниката/отделението се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано. В случай, че в деня на изписването лечебното заведение все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента. Получаването на епикризата се удостоверява с подпис на пациента в Историята на заболяването.

В случаите по чл. 24 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, при превеждане на пациент в друго ЛЗ, към съпътстващата пациента медицинска документация задължително се прилага и екземпляр от епикризата за нуждите на приемащото лечебно заведение.

При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни (домашни) условия и диспансеризация, това изрично се записва в епикризата. Пациентът получава указания за предпазване от рискови за здравето фактори.

В деня на изписването на бацилоносител се изпраща известие до РЗИ, на чиято територия е настоящият адрес на лицето.

При изписване на пациент, чието състояние налага придружител, същият се предава на близките му.

При липса на близки или невъзможност да се осъществи контакт с тях или изразено несъгласие да приемат изписаното лице персоналът на клиниката/отделението информира съответната дирекция „Социално подпомагане” за необходимостта от осигуряване на пациента на подходяща социална услуга по реда на Закона за социално подпомагане. В тези случаи пациентът се предава на служител от съответната дирекция „Социално подпомагане” или на служител на съответната социална услуга.

При необходимост от превеждане на пациент в друго лечебно заведение, отделението организира превеждането му.