Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/sbalipb/neu.sbalipb.bg/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Студенти и специализанти – СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, София

28.05.2024г.

Конкурс за заемане на длъжността лекар-специализант по „Инфекциозни болести“

Срок за кандидатстване: 28.06.2024г. (включително)

АРХИВ:

Протокол от проведен конкурс за заемане на длъжността – Лекар, специализант

 Конкурс за заемане на длъжността лекар-специализант по „Инфекциозни болести“ – 5 свободни места 12.02.2024г. – 12.03.2024г.

Срок за кандидатстване: 12.03.2024г. (включително)

Свободни места за лекари специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Срок за кандидатстване: 05.07.2023г. (включително)

Свободни места за лекари специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Срок за кандидатстване: 02.03.2023г. (включително)

Свободни места за лекари специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

11.02.2022

Свободни места за лекари специализанти по инфекциозни болести в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

24.09.2021

Свободни места за лекари специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

08.06.2021

Свободни места за лекари специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

12.02.2021

Свободни места за лекари и специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Срок за кандидатстване: 26.11.2020 г.


За срока на положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД – София се провеждат дейности по:

 • Клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и дентална медицина по инфекциозни, паразитни и тропически болести.
 • Клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи”.
 • Следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, специалисти по здравни грижи

Информация относно обучението

 • В лечебното заведение „база за обучение” се приемат за лечение и лица със заболявания, които са включени в програмите за студентско обучение и за обучение на специализанти и докторанти.
 • Условията и редът за провеждане на обучение, както и неговото финансиране се уреждат с договор между ЛЗ и висшето училище.
 • Обучаващите се студенти могат да участват пряко в дейността на структурните звена на болницата по време на техните практически занимания и стаж. Границите на отговорност на тяхната дейност се определят от съответните програми и от ръководителя на структурното звено. По време на стаж в лечебното заведение студентите могат да работят съобразено с работния график на отделенията под непосредственото ръководство на ръководителите на дежурния персонал.
 • Обучението за придобиване на специалност по «Инфекциозни болести» и «Медицинска паразитология» се провежда в съответствие с изискванията на Наредба № 34/2006 г. (отм.) и Наредба № 1/22.01.2015 г.
 • Свободните длъжности за специализанти по «Инфекциозни болести» и «Медицинска паразитология» се обявяват целогодишно, включително и на интернет страницата на болницата. В 14-дневен срок от обявяването на свободните  длъжности за специализанти се уведомява МЗ.
 • Обучението се осъществява въз основа на сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ на пълно работно време на длъжност за лекар – специализант. Договорът е със срок до датата на придобиване на права на специалист, но не по-късно от една година от допускането на специализанта до държавен изпит. Обучението започва от датата на постъпване на специализанта на работа в лечебното заведение.
 • Ръководителят на лечебното заведение осигурява присъствието на специализанта в друго лечебно заведение за частите от учебната програма, които базата не може да проведе, и за предвиденото в учебната программа теоретично обучение.
 • Изпълнителният директор определя за ръководител на специализанта лице с призната специалност «Инфекциозни болести» или «Медицинска паразитология» и трудов стаж по нея не по-малко от 3 години.

Ръководителят на специализанта:

 • Изработва индивидуален учебен план, който се утвърждава от ръководителят на базата за обучение.
 • Участва в провеждането на колоквиумите.
 • Контролира и съдейства за изпълнението на практическите дейности от програмата.
 • Оценява напредъка на специализанта в края на всяка година от обучението на специализанта.
 • Изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.
 • Може да присъства на държавния изпит на специализанта.

Ръководителите на специализанти не могат да са ръководители на повече от трима специализанти.

 • Практическото обучение се провежда на пълно работно време, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в лечебното заведение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Не се допуска самостоятелно полагане на дежурства от специализанта освен в екип със специалист по инфекциозни болести или медицинска паразитология.
 • Колоквиумите, предвидении в учебната программа, се провеждат пред комисия, определена със Заповед на Изпълнителния директор, която се състои от най-малко двама членове.
 • Практическото обучение по модули и раздели, които не могат да се провеждат в лечебното заведение, се провежда в други лечебни заведения – бази за обучение. Условията и редът за провеждането му се определят в договор между болницата и приемащото лечебно заведение, което издава на специализанта удостоверение за всеки преминат модул или раздел от учебната програма.
 • Практическото обучение на специализанти от други специалности по модул «Инфекциозни болести» и «Медицинска паризитология» се провежда след сключване на договор между Лечебните заведения за условията и редът за провеждане.

Обучението за придобиване на специалност се прекратява в следните случаи:

 • Прекратяване на трудовия договор на основанията, предвидении в КТ.
 • Наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията.
 • Показани слаби резултати при усвояването на учебната програма.
 • По молба на специализанта.

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД – София създава условия за кариерно развитие на персонала. Лечебното заведение осигурява работни места при хабилитация на служители.